Reviews Users * Journals * More Users

Screenshots


Custom SearchTop     Links     About Us     E-mail Us   


  Chapter 12 - Clothes


  Vocabulary


     肥皂
   帽子
   皮带
   鞋
   襪子
   長襪
   襯衫
   男襯衫
   女襯衫
   衣服
   褲子
   短褲
   手帕
   手套
   靴子
   包書
   女裝
   毛衣
   睡衣
   西裝
   裙子
   汗衫
   長褲
   床
   枕頭
   大衣
   男大衣
   女大衣
   外衣
   雨衣
féizào
màozi
pídài
xíe
wàzi
chángwà
chènshān
nánchènshān
nǚchénshān
yīfu
kùzi
duǎnkù
shǒupà
shǒutào
xuēzi
shūbāo
nǚzhuāng
máoyī
shuìyì
xīzhuāng
qúnzi
hànshān
chángkù
chuáng
zhěntou
dàyī
nándàyī
nǚdàyī
wàiyī
yǔyī
soap
hat
belt
shoes
socks
stockings
shirt
men's shirt
blouse
clothes
pants
shorts
handkerchief
gloves
boots
bookbag
dress
pullover
pyjamas
suit
skirt
t-shirt
trousers
bed
pillow
coat
men's coat
women's coat
jacket
raincoat

 Look at the Charactersféi

fat
rain

New Combinations

肥美
肥大
肥胖
肥田
肥皂
肥皂水
肥皂泡
肥皂粉
肥皂片

雨點
雨季
雨天
雨水
雨帽
雨鞋
雨傘
(fat + beautiful)
(fat + big)
(fat + fat)
(fat + field)
(fat + soap)
(soap + water)
(soap + bubble)
(soap + powder)
(soap + flake)

(rain + dot)
(rain + season)
(rain + day)
(rain + water)
(rain + cap)
(rain + boots)
(rain + umbrella
fertile, rich
loose
obese
fertilize
soap
soapsuds
soap bubble
soap powder
soap flakes

raindrop
rainy season
rainy day
rainwater
raincap, hood
galoshes
umbrella
féiměi
féidà
féipàng
féitían
féizào
féizàoshuǐ
féizàopào
féizàofěn
féizàopìan

yǔdǐan
yǔjì
yǔtīan
yǔshuǐ
yǔmào
yǔxìe
yǔsǎn


Look at the Language


1. Pairs, Sets & Clothing


The usual words for "a pair" are yi shuang:


一雙
一雙筷子
一雙鞋
一雙靴子
一雙襪
一雙長襪
一雙手
一雙腳
yīshuāng
yīshuāng kuàizi
yīshuāng xíe
yīshuāng xuēzi
yīshuāng wà
yīshuāng chángwà
yīshuāng shǒu
yīshuāng jǐao
a pair
a pair of chopsticks
a pair of shoes
a pair of boots
a pair of socks
a pair of stockings
a pair of hands
a pair of feet

Certain articles of clothing are measured differently (think of "a set" or "a pair"):


一副手套
一副眼鏡
一副奶罩

一條睡衣
一條男西裝
一條女西裝

一件褲子
一件短裤
一件長褲
yīfù shǒutào
yīfù yǎnjìng
yīfù nǎizhào

yītíao shùiyī
yītíao nánxīzhuāng
yītíao nǔxīzhuāng

yījìan kùzi
yījìan duǎnkù
yījìan chángkù
a pair (set) of gloves
a pair of (eye)glasses
a bra

a pair (set) of pyjamas
a men's suit
a women's suit

a pair of pants
a pair of shorts
a pair of trousers

to wear clothes, or shoes, is:


穿

穿衣服
穿(一雙)鞋
我們穿汗衫.
chuān

chuān yīfu
chuān (yīshuāng) xíe
Wǒmen chuān hànshān.
wear

wear clothes
wear (a pair of) shoes
We wear T-shirts.

If the item is worn on the head, wrist or neck, however, use a different verb:
戴眼鏡
戴帽子
他們戴手表.

dài

dài yǎnjìng
dài maòzi
Tāmen dài shǒubǐao.
wear, put on

wear glasses
wear a cap
They are wearing watches.