Reviews Users * Journals * More Users

Screenshots


Custom SearchTop     Links     About Us     E-mail Us   


  Chapter 2 - Preparing for Dinner


  Vocabulary


     咖啡
   麺
   面包
   蛋
   蛋糕
   茶
   水
   牛奶
   排骨
   魚
   湯
   糖
   冰淇淋
   媽媽
   爸爸
   肉
   冰
   油
   炒麺
   雞蛋
   茶杯
   奶油
   湯碗
   牛油
   炒飯
   冰箱
   弟弟
   哥哥
   妹妹
   姐姐
kāfēi
mìan
mìanbāo
dàn
dàngāo
chā
shuǐ
níunǎi
páigǔ

tāng
táng
bīngqílín
māma
bàba
ròu
bīng
yóu
chǎomìan
jīdàn
chábēi
nǎiyóu
tāngwán
níuyóu
chǎofàn
bīngxīang
dìdi
gēge
mèimei
jǐejie
coffee
noodles
bread
eggs
cake
tea
water
milk
spareribs
fish
soup
candy, sugar
ice-cream
mother
father
meat
ice
oil
fried noodles
eggs
teacup
cream
soupbowl
butter
fried rice
refrigerator
younger brother
elder brother
younger sister
older sister

 Look at the Charactersyóu
bīng
chá
tānq
ròu
pái
oil
ice
tea
soup
meat
row, line

New Combinations

冰水
冰糖
冰雹
冰茶
冰冷
冰鞋
冰點

茶杯
茶匙
茶葉
茶壺
茶水
红茶
绿茶

奶油
牛油
油畫
油船
油水
植物油
油布

湯碗
湯匙
湯麵
湯杓
湯壺
雞湯
肉湯
(ice + water)
(ice + sugar)
(ice + hail)
(ice + tea)
(ice + cold)
(ice + shoes)
(ice + point)

(tea + cup)
(tea + spoon)
(tea + leaf)
(tea + pot)
(tea + water)
(red + tea)
(green + tea)

(milk + oil)
(cow + oil)
(oil + drawing)
(oil + boat)
(oil + water)
(vegetables + oil)
(oil + cloth)

(soup + bowl)
(soup + spoon)
(soup + noodles)
(soup + ladle)
(soup + pot)
(chicken + soup)
(meat + soup)
icewater
rock sugar
hailstones
iced tea
ice-cold
ice skates
freezing point

teacup
teaspoon
tealeaves
teapot
boiled water
black tea
green tea

cream
butter
oil painting
oil tanker
grease
vegetable oil
tarpaulin

soupbowl
soupspoon, tablespoon
noddles in soup
soup ladle
hot-water bottle
chicken soup
broth
bīngshǔi
bīngtáng
bīnqbáo
bīngchá
bīnglěng
bīngxíe
bīngdiǎn

chábēi
cháchí
cháyè
cháhú
cháshuǐ
hóngchá
lǜchá

nǎiyóu
níyóu
yóuhuà
yóuchuán
yóushuǐ
zhíwùyóu
yóubù

tāngwǎn
tāngchí
tāngmìan
tāngsháo
tānghú
jītāng
ròutāng


Words about Food

排骨
羊排
豬排
牛排


羊肉
牛肉
雞肉
豬肉
炒麺
炒飯
牛肉炒飯
豬肉炒飯
豬肉炒飯

páigǔ
yángpái
zhūpái
níupái

ròu
yángròu
níuròu
jīròu
zhūròu
chǎomìan
chǎofàn
níuròu chǎofàn
jīròu chǎofàn
zhūròu chǎofàn
spare ribs
lanbm chops
pork chops
beefsteak

meat
lamb
beef
chicken (meat)
pork
fried noodles
fried rice
beef fried rice
chicken fried rice
pork fried rice

Look at the Language

1. Personal Pronouns -Plurals

 To make plural forms of the personal pronouns, add the pluralizing suffix men:.


我吃牛肉炒飯
我們吃牛肉炒飯

你是美國人
你們是美國人

她喝茶
她們喝茶

他看
他們看
Wǒ chī níuròu chǎofàn
Wǒmen chī níuròu chǎofàn

Nǐ shì Měiguórén
Nǐmen shì Měiguórén

Tā hē chá
Tāmen hē chá

Tā kān shū
Tāmen kān shū
I eat beef fried rice.
We eat beef fried rice.

You are (an) American.
You are Americans.

She drinks tea..
They drink tea.

He is reading a book.
They are reading books.